ทต.วิชิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เทศบาลตำบลวิชิต จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหารในโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมระเงง ชั้น3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต โดยได้รับเกียรติจากนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหารในเขตตำบลวิชิตเข้าร่วม

ในการจัดโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร และเพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับอันตรายหรือพิษภัยจากอาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหาร รวมถึงสามารถเฝ้าระวังการจำหน่ายอาหารของร้านอาหารในชุมชนตำบลวิชิตได้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.