อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 น. ที่บริเวณปลายแหลมสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการจัดงานวันสตรีสากล ประจำปี 2560” โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 800 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพเยาว์ ประทีปไพศาลกุล พัฒนาการอำเภอถลาง เป็นวิทยากรให้ความรู้ หัวข้อ “วันสตรีสากล กับสตรีไทย”

นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการจัดงานวันสตรีสากล เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นและเปิดโอกาสให้สตรีได้เข้ามามีบทบาท กล้าคิดกล้าแสดงออกและสามารถดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิที่ควรรู้สำหรับสตรีโดยผ่านทางนิทรรศการ การให้คำปรึกษาของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยกลุ่มสตรี โดยการออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชนหรือสินค้า OTOP เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรีให้เกิดความเข้มแข็ง ลดการเหลื่อมล้ำทางสังคม พร้อมประกาศเกียรติคุณสตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น เพื่อให้ความรู้ในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของสตรีให้ก้าวทันกับเหตุการณ์ยุคปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด รวมทั้งสร้างบูรณาการในการจัดกิจกรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชน เนื่องในวันสตรีสากล

โดยได้กำหนดให้มีกิจกรรมเดินขบวนรณรงค์เพื่อส่งเสริมบทบาทและสิทธิสตรี กิจกรรมเชิงวิชาการและการส่งเสริมด้านสุขภาพสตรี กิจกรรมออกร้านแสดงและจำหน่ายสินค้าชุมชน/สินค้า OTOP พิธีมอบเกียรติบัตร “สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ประจำปี 2560” กิจกรรมบรรยายให้ความรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นบทบาทของสตรี รวมทั้งกิจกรรมการแสดงของตัวแทนสตรีแต่ละอำเภอเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรัก ความสามัคคี”

ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “เป็นที่ทราบกันดีว่า วันที่ 8 มีนาคม เป็นวันสตรีสากล จากประวัติความเป็นมาถือเป็นจุดเริ่มต้นในการขจัดการแบ่งแยก รวมทั้งการต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ เสรีภาพและการพัฒนา ต่อมาสังคมก็เริ่มให้ความสำคัญและยอมรับผู้หญิงมากขึ้น จนปัจจุบันกลุ่มสตรี ถือว่าเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคม ทั้งในด้านบทบาทของการเป็นภรรยา ความเป็นแม่ ตลอดจนบทบาทของการเป็นผู้นำในด้านการเมืองการปกครอง

อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญต่อกลุ่มสตรีเป็นอย่างยิ่ง โดยได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความรู้ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของสตรีให้มีบทบาทและร่วมดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังถือว่ามีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาในสังคมได้อีกช่องทางหนึ่ง อย่างไรก็ตาม หวังว่าหลังจากเสร็จสิ้นโครงการนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านจะได้รับความรู้ในด้านต่างๆ มีความคิดกล้าแสดงออก พร้อมสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาบทบาททั้งในด้านครอบครัว สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

สำหรับผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ “สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ประจำปี 2560 อำเภอเมือง ได้แก่ นางสาคร ภิรมย์ อายุ 60 ปี ตำบลตลาดเหนือ, นางวิชชุดา สินทะเล อายุ 55 ปี ตำบลราไวย์, นางมาลัย วงษ์เทวัญ อายุ 64 ปี ตำบลฉลอง, นางปราณี เสมาตระกูล อายุ 51 ปี ตำบลรัษฎา, นางละออง เพื่อนรักษ์ อายุ 57 ปี ตำบลเกาะแก้ว, นางสมพร เที่ยงแท้ อายุ 63 ปี ตำบลกะรน “สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ประจำปี 2560 อำเภอกะทู้ ได้แก่ นางรัสมี แซ่อิ้ว อายุ 43 ปี ตำบลกะทู้, นางสาวราศรี สระบัว อายุ 66 ปี ตำบลป่าตอง, นางศรัญญา สะอาด อายุ 66 ปี ตำบลกมลา สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ประจำปี 2560 อำเภอถลาง ได้แก่ นางน้อย เจริญศรี อายุ 68 ปี ตำบลเชิงทะเล (ในนามเทศบาลตำบลเชิงทะเล), นางจำปา กอนเสน่ห์ อายุ 58 ปี ตำบลเชิงทะเล (ในนาม อบต.เชิงทะเล, นางสาวนิจสา ศิริรักษ์ อายุ 57 ปี ตำบลเทพกระษัตรี (ในนามเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี), นางละเอียด ข้าวโพชน์ อายุ 64 ปี ตำบลเทพกระษัตรี (ในนาม อบต.เทพกระษัตรี), นางจินตนา ชูนาค อายุ 52 ปี ตำบลศรีสุนทร, นางสาวขวัญใจ คุ้มบ้าน อายุ 40 ปี ตำบลป่าคลอก, นางนุสรา มงคลพันธ์ตันติ อายุ 56 ปี ตำบลสาคู และนางสุรีย์ มาแก้ว อายุ 58 ปี ตำบลไม้ขาว

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.