เทศบาลตำบลวิชิต จัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต จัดประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 02 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต มีการจัดประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลวิชิต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมในการประชุม

ภายในการประชุมครั้งนี้ได้มีการประชุมในญัตติเรื่อง พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ญัตติเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรับพัสดุหรือสิทธิในพัสดุ และญัตติเรื่อง พิจารณาให้ความเป็นชอบรับโอนระบบไฟฟ้าส่องสว่างโครงการหมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 2 ซึ่งทางนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ได้รายงานผลการติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 พิจารณาจากโครงการที่ทศญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ทั้งสิ้น 287 โครงการ แยกออกเป็น โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้น จำนวน 203 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.73 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 6.97 โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 22.30

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.