อบจ.ภูเก็ต ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โครงการเราชนะ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) โครงการเราชนะ

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายปิยพงศ์ ชูวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) “โครงการเราชนะ” โดยมี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการเราชนะ ซึ่กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 รับทราบและอนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในการดำเนินโครงการเราชนะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้วยการลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยจะสนับสนุนวงเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชน จำนวนประมาณ 31.1 ล้านคน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน (กุมภาพันธ์-มีนาคม 2564) ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มสนับสนุนวงเงินให้แก่ผู้รับสิทธิ์ในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยขอความอนุเคราะห์กระทรวงมหาดไทยประชาสัมพันธ์โครงการฯ และยืนยันผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อยในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินโครงการเราชนะตามมติคณะรัฐมนตรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญโดยถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าครองชีพ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวให้กับประชาชน และผู้ประกอบการ ร้านค้า บริการรายย่อย เข้าร่วมโครงการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.