อบจ.ภูเก็ต ลงคะแนนเสียงคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบจ.
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ลงคะแนนเสียงคัดเลือกกรรมการผู้แทน อบจ.

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.00 น. ที่ศาลาประชาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต กรณีครบวาระ โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ในการนี้ ด้วยผู้แทนข้าราชการ อบจ. ซึ่งเป็นกรรมการผู้แทน อบจ. ในคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จังหวัดภูเก็ต พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระ นายวาสนา รองพล หัวหน้าฝ่ายการประชุมสภา อบจ. อบจ.ภูเก็ต ผู้แทนข้าราชการร อบจ. พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากครบวาระ เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต มีประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ อบจ. เป็นกรรมการผู้แทน อบจ. ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดภูเก็ต กรณีครบวาระ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

การดำเนินการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการ อบจ. ที่สมควรเป็นกรรมการผู้แทน อบจ. ในคณะกรรมการข้าราชการ อบจ. จังหวัดภูเก็ต โดยได้มีการนับองค์ประชุม เสนอชื่อข้าราชการ อบจ. ที่สมควรเป็นกรรมการผู้แทน อบจ. ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต แต่งตั้งกรรมการตรวจนับคะแนน แจกบัตรลงคะแนน ลงคะแนน และประกาศผลการคัดเลือก

สำหรับข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการผู้แทน อบจ. ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 1.นายวาสนา รองพล 2.นายคมกฤช ศรียะพงศ์ 3.นายเสถียร แก้วพระปราบ (ขอถอนตัว) ซึ่งผลการนับคะแนน ปรากฏว่า นายวาสนา รองพล ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้แทน อบจ. ใน ก.จ.จ.ภูเก็ต ในครั้งนี้อย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนน 192 เสียง ส่วนนายคมกฤช ศรียะพงศ์ มีคะแนน 90 เสียง และบัตรเสีย จำนวน 15 ใบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.