ทต.วิชิต ประชุม ทำความเข้าใจถึง สถานที่หน่วยเลือกตั้ง และ สรรหากรรมการ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ประชุม ทำความเข้าใจถึง สถานที่หน่วยเลือกตั้ง และ สรรหากรรมการ

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 น. นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลวิชิต พร้อมด้วยนางสาววัลลภา คล้ายบุตร หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ได้ดำเนินการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจถึงการกำหนดสถานที่หน่วยเลือกตั้ง และการสรรหาคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2564 นี้ ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษา ตัวแทนครูจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลวิชิตเข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลวิชิต ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

จากนั้นเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต ได้มีการประชุมคณะทำงานฝ่ายรับสมัครรับเลือกตั้ง และ คณะทำงานฝ่ายสถานที่ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงขั้นตอน วิธีการ ในการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ทั้งขั้นตอนการรับสมัคร การตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร รวมทั้งเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การรับสมัครรับเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบ โดยกำหนดการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต จะดำเนินการรับสมัครในวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อาคารตะเภาใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

ติดต่อศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง เทศบาลตำบลวิชิต ได้ที่ ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต โทร. 076 525 100 ต่อ 133

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.