ทต.วิชิต จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ทต.วิชิต จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่5)

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่5) โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิตเป็นประธานในพิธีเปิดฯ นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐในเขตตำบลวิชิตเข้าร่วม ณ ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

โดยโครงการฯนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) ของเทศบาลตำบลวิชิต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ กำหนด พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาความต้องการ และรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนภายในพื้นที่ตำบล เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาให้เป็นแผนพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนสนองตอบต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.