ทต.วิชิต จัดโครงการสร้างเครือข่าย การป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดโครงการสร้างเครือข่าย การป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมระแง เทศบาลตำบลวิชิต นำโดย นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายการป้องกันการทุจริตในภาคประชาชน ซึ่งทางเทศบาลตำบลวิชิต ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายของรัฐบาลและแนวทางการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของเทศบาลตำบลวิชิต เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลวิชิตจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประวงคืเพื่อสร้างศักยภาพให้ภาคประชาชนมีความเข้มแข็งเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้ามามีส่วนร่วมปกป้องทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเพื่อให้เครือข่ายร่วมเป็นสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมที่ถูกต้องโปร่งใสพร้อมให้ตรวจสอบได้ เป้าหมายในการจัดฝึกอบรบประชาชนในพื้นที่ตำบลวิชิต จำนวน 60 คน โดยได้รับความอนุเคาระห์วิทยากรจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.