ทต.วิชิต ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต นำโดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิตร่วมประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 เพื่อประชุมพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตตำบลวิชิต

โดยภายในการประชุมได้มีการรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณในการช่วยเหลือประชาชนจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยทางเทศบาลตำบลวิชิตได้มีการใช้จ่ายงบประมาณกว่า 27,276,511.85 บาท รวมถึงยังได้ร่วมกันพิจารณาญัตติเรื่อง พิจารณาเลือกคณะกรรมการสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวิชิต พิจารณาคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม พิจารณาให้ความเห็นชอบจ่ายเงินอุดหนุนโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และพิจารณาให้ความเห็นชอบรับพัสดุหรือสิทธิในพัสดุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.