ทต.วิชิต ฝึกอบรม หลักสูตรการประกันสังคม
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต ฝึกอบรม หลักสูตรการประกันสังคม

เมื่อวันที่ 08 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้านกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการ “หลักสูตรการประกันสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิด นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายงานฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานจ้างภารกิจ/จ้างทั่วไป เข้าร่วมการอบรม โดยโครงการฯนี้ มีวััตถุประสงค์เพื่อเพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านการประกันสังคม อีกทั้งเพื่อให้บุคลากรทราบถึงสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ สามารถใช้สิทธิประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และสามารถนำความรู้ด้านการประกันสังคมไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ โดยมีนางพีรพร บวรธนสาร นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมระเงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.