เทศบาลตำบลวิชิต ประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต ประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2562 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลวิชิต สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562ณ ห้องประชุมสภาชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีนายนิมิตร เอกวานิช ประธานสภาเทศบาลตำบลวิชิต เป็นประธานในการประชุม ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรวิชิต ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลวิชิต ผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุม

โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอเรื่องให้ที่ประชุมทราบดังนี้
– เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2562
– เรื่อง รับมอบครุภัณฑ์จากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลวิชิต

และเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้
– ญัตติพิจารณาเรื่อง พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563
– ญัตติพิจารณาเรื่อง พิจารณาให้ความเห็นชอบรับพัสดุหรือสิทธิในพัสดุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.