เทศบาลตำบลวิชิต จัดพิธี รับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต จัดพิธี รับพระราชทาน พระบรมฉายาลักษณ์

เมื่อวันที่ 12 ธ.ค.2562 เวลา 14.00 น. ที่ห้องประชุมระแงง สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชพิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมี นายศิริชัย ปะณะรักษ์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลวิชิต เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดพิธี พร้อมด้วยคณะคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลวิชิต คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราวิชิต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนตำบลวิชิต เข้าร่วมในพิธี

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 รัฐบาลโดยคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ได้เชิญชวนให้ส่วนราชการ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เสนอโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลนี้

ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ซึ่งมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม ได้มีมติรับโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติจำนวนทั้งสิ้น 8 โครงการหนึ่งในนั้นคือโครงการจัดพิมพ์ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและดำเนินการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ไปจัดพิมพ์เป็นภาพขนาด 8.25 x 11.75 นิ้วจำนวน 20,323,000 แผ่น สำหรับมอบให้แก่ ประชาชนทุกครัวเรือนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั่วประเทศเพื่อให้ประชาชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.