ทต. วิชิต จัด ประชุม คณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ข่าว ภูเก็ต

ทต. วิชิต จัด ประชุม คณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เมื่อวันที่​ 6​ พ.ย.2562​ เวลา 09.30​น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลวิชิต ครั้งที่ 1/2563 โดยนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต มอบหมายให้ นายอาศิส เทพบุตร เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต นายชาญวิทย์ สัจเดช ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรรมการและเลขานุการ และคณะอนุกรรมการฯเข้าร่วมการประชุมฯ โดยในที่ประชุม ได้มีการสรุปรายงานการเงินกองทุน ประจำเดือน กันยายน – ตุลาคม ๒๕๖๒ และสรุปรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมร่วมพิจารณาการอนุมัติแผนงานโครงการ เพิ่มเติมบรรจุไว้ในแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563และการพิจารณา เรื่อง หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลวิชิต ของโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนร่วมด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.