ทต.วิชิต จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการ
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบการ

21 ส.ค.62 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต จัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต โดยมีนายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและผู้ประกอบการด้านอาหารเข้าร่วม

นายวิเศษ สบายจิตต์ ปลัดเทศบาลตำบลวิชิต กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีว่า ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารเป็นบุคคลที่ต้องมีความรู้ด้านสุขลักษณะการปรุง-ประกอบอาหาร เนื่องจากหากผู้ประกอบการมีความรู้ในการจัดการร้านจำหน่ายอาหารให้มีสุขลักษณะที่ถูกต้อง ส่งผลให้อาหารที่ผลิต ปรุง-ประกอบ มีความสะอาดและปลอดภัยกับผู้บริโภค

นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวถึงการจัดโครงการอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการอาหารและหลักสูตรผู้สัมผัสอาหารประจำปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากต้องการให้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารมีความรู้ด้านสุขาภิบาลอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสมอีกทั้งเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารรองรับกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

สำหรับการอบรมฯครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 โดยมีนางสาว พัชรี ศรีสุข นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ เทศบาลตำบลฉลอง เป็นวิทยากรให้ความความรู้ตามหลักสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ ซึ่งประกอบด้วยภาคทฤษฎี 5 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 1 ชั่วโมง และอบรมตามหลักสุขาภิบาลอาหารสำหรับผู้สัมผัสอาหาร ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 2 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 1 ชั่วโมง พร้อมทำแบบประเมินความรู้ผ่านร้อยละ 80 และผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมบัตรผู้ประกอบกิจการร้านอาหาร ซึ่งคาดว่าผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้จะนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้กับการทำงานในสถานที่จำหน่ายอาหารของตนเองได้อย่างถูกต้อง

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.