เทศบาลตำบลวิชิต ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลวิชิต ทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต จัดการประชุมประชาคมตำบล เพื่อการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทบทวนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561- 2565) ณ ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมด้วยนายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต ร่วมด้วย คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวิชิต กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชนเขตตำบลวิชิต และประชาชนในเขตตำบลวิชิตเข้าร่วม

ในการประชุมมีการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4ปี (พ.ศ.2561- 2565) โดยมีการเปิดเวทีประชาคมเพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีการเสนอแนะ ปัญหาความต้องการ เพิ่มเติมจากผู้เข้าร่วมเวทีประชาคม เพื่อนำข้อเสนอแนะต่างๆที่นำเสนอมาเข้าสู่สภาเทศบาลเพื่อทำการพิจารณาในลำดับถัดไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.