ทต.วิชิต เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์
ข่าว ภูเก็ต

ทต.วิชิต เปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ช่วงสงกรานต์

วันที่ 10เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลวิชิต จัดพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (ทางเข้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต) โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการฯ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรวิชิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริโรจน์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สถานศึกษา สถานประกอบการฯ ประชาชนในเขตตำบลวิชิตเข้าร่วม

นายสมยศ วิจักขณาวุธ รองนายกเทศมนตรีตำบลวิชิต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการต่อท่านประธานในพิธีว่า สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ต กำหนดดำเนินการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 ในระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2562 รวม 7 วัน เป้าหมายเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน รวมทั้งสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยจากภัยทั้งปวง ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “สงกรานต์ปลอดภัย ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” รวมไปถึงการกำหนดมาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุใน 6 มาตรการ

นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีกล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตมีอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเป็นอันดับต้นๆของประเทศ เนื่องด้วยเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนิยมมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจึงจำเป็นต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน โครงการฯนี้ จึงถือเป็นนิมิตรหมายอันดีและถือเป็นการสนับสนุนทศวรรษความปลอดภัยทางถนน ปีพ.ศ. 2554 – 2562 โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและภาคประชาชนอย่างดียิ่ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรับมือและเตรียมความพร้อม ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย

โดยภายหลังพิธีเปิดโครงการฯ เสร็จสิ้น ท่านประธานในพิธีได้ร่วมแจกสื่อประชาสัมพันธ์ เบอร์โทรฉุกเฉิน สื่อรณรงค์ในโครงการให้ประชาชนที่สัญจรบนถนนเจ้าฟ้าตะวันออก (ด้านหน้าทางเข้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลวิชิต) ร่วมด้วยหน่วยงานภาครัฐ/ภาคเอกชน ได้แก่ สถานีตำรวจภูธรวิชิต สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลวิชิต อาสาสมัครสาธารณสุขตำบลวิชิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวิชิต โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแหลมชั่น โรงพยาบาลสิริโรจน์ มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ต ขนส่งจังหวัดภูเก็ต ศูนย์อเนกประสงค์ผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลวิชิต สถานประกอบการโรงแรมพื้นที่ตำบลวิชิต สถานประกอบกิจการห้างสรรพสินค้าพื้นที่ตำบลวิชิต และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลวิชิต ร่วมในการแจกสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.