ประชุม วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชน จ.ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมระแงง ชั้น 3 เทศบาลตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 (สรุปผลการศึกษาโครงการ) การศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตในเส้นทางท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง โดย นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายชัยวัฒน์ ทองคูณ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เป็นประธานการประชุม

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต หรือโครงการรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดภูเก็ต เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบรางประเภทรถไฟฟ้ารางเบาสำหรับการคมนาคมขนส่งในจังหวัดภูเก็ต เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรของจังหวัดภูเก็ต อันเป็นผลกระทบจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว นับเป็นอีกหนึ่งโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว ซึ่งจังหวัดภูเก็ตนับเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพและมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวระดับโลก ซึ่งแต่ละปีมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากกว่าสิบล้านคนในแต่ละปี รัฐบาลจึงได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศในการรองรับนักท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศในอนาคต ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญกับจังหวัดต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจังหวัดภูเก็ต จึงได้กำหนดให้มีการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตขึ้นในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การส่งเสริมให้ยุทธศาสตร์เหล่านี้ได้รับการสนับสนุน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน ดังนั้นการประชุมใหญ่การมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ 4 ในวันนี้ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่เปิดให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อผลการศึกษาโครงการ อาทิ แนวเส้นทางและรูปแบบโครงการ การกำหนดรูปแบบจุดตัดเส้นทางจราจรและการก่อสร้างทางลอดของระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต และมาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อร่วมกันหาแนวทางป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและรอบคอบ เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายร่วมกัน ซึ่งทางผู้ศึกษาจะได้นำข้อมูลความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับไปประกอบการศึกษาพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.