พบปะสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านบ่อแร่
ข่าว ภูเก็ต

พบปะสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านบ่อแร่

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่พบปะสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ในพิธีเปิดที่ทำการชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านบ่อแร่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยมี นายสุทธิรักษ์ ศรีจาด คณะทำงานนโยบายด้านสาธารณสุข อบจ.ภูเก็ต และนางอุษา สุขประเสริฐ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง เขต 12 เข้าร่วม

ชุมชนบ้านบ่อแร่ ได้น้อมรับโครงการ TO BE NUMBER ONE โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในชุมชน เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกคนในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักว่าการเอาชนะปัญหายาเสพติดมิใช่หน้าที่ของบุคคลหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่คนในชุมชนต้องร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดินเพื่อต่อสู้และชนะปัญหายาเสพติดให้จงได้ การจัดทำประชาคมหมู่บ้านเริ่มต้นขึ้น และนำไปสู่การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านบ่อแร่ ให้เป็นศูนย์รวมพลังของชุมชนร่วมเฝ้าระวังแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.