ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ โครงการ TO BE NUMBER ONE
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ โครงการ TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จฯ เยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นางสาวสุทิศา สมบูรณ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จฯ เยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต และเสด็จฯ เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยจะเสด็จฯ ประทับแรม ณ จังหวัดภูเก็ต ในระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564

ในการนี้ เพื่อให้การเตรียมการรับเสด็จฯ และการถวายความปลอดภัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ตจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการรับเสด็จฯ และร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำนวยการ, คณะกรรมการฝ่ายเตรียมการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE, คณะกรรมการฝ่ายถวายความปลอดภัย ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี และการรักษาความปลอดภัย ความสงบเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง, คณะกรรมการฝ่ายจัดหาผู้เข้าร่วมทูลเกล้าฯ ถวายเงินเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE, คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม และคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ รวมถึงบัญชีมอบหมายภารกิจในการอำนวยการประสานการรับ-ส่งเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.