ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามประเมินผล TO BE NUMBER ONE
ข่าว ภูเก็ต

ต้อนรับคณะกรรมการ ติดตามประเมินผล TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 5 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ต่อคณะกรรมการตรวจประเมินผลกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจําปี 2563 กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบยอดเพชร ปีที่ 6 โดยมี นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายแพทย์ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน ซึ่งนำโดย นายพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิกระทรวงแรงงาน และคณะ

จังหวัดภูเก็ตดําเนินการโครงการ TO BE NUMBER ONE ประกอบด้วย 1.การขับเคลื่อน 2. ความยั่งยืน 3. การขยายพัฒนาเครือข่าย 4. แหล่งเรียนรู้ มีโครงการที่โดดเด่น อาทิ โครงการใครติดยายกมือขึ้น/ โครงการ YOUTH LEADER TO BE NUMBER ONE PHUKET G2G/ โครงการ TO BE NUMBER ONE PLUS ONE ป้องกันยาเสพติดพิชิตสื่อออนไลน์ และโครงการ TO BE NUMBER ONE : I SUPPORT YOU เราช่วยเหลือคุณ รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับโควิด-19 ซึ่งผลการดำเนินโครงการดังกล่าวที่ทุกหน่วยงานร่วมนำมาขยายผลสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตมีชมรมทูบีนัมเบอร์วันทั้งในสถานศึกษา และหน่วยงานต่างๆ รวมกว่า 497 ชมรม และมีศูนย์เพื่อนใจฯ รวม 42 แห่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.