อบจ.ภูเก็ต ร่วม เสนอผลงานการประกวด TO BE NUMBER ONE
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วม เสนอผลงานการประกวด TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมการประกวดจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563 ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต แรงงานจังหวัดภูเก็ต นายอำเภอกะทู้ นายอำเภอถลาง หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสานงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ชมรม TO BE NUMBER ONE ประเภทต่างๆ อาทิ ประเภทชุมชนภูมิภาค ประเภทสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน ประเภทสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา ประะเภทเรือนจำจังหวัด ประเภทสำนักงานคุมประพฤติ ประเภทสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประเภทสถานประกอบการ และแกนนำเยาวชน TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วม โดยมี หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เป็นประธานในพิธี

โครงการ TO BE NUMBER ONE หรือโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ จัดกิจกรรมการประกวดจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ประจำปี 2563 เพื่อกระตุ้นการทำงานของชมรม TO BE NUMBER ONE และสนับสนุนกระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ขององค์กรต่างๆ ได้แก่ องค์กรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชน และการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563 ประกอบด้วย การประกวด 9 ประเภท ได้แก่ 1.จังหวัด TO BE NUMBER ONE 2.อำเภอ TO BE NUMBER ONE 3.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา-อุดมศึกษา 5.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค 6.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 7.ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 8. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน 9. ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ

สำหรับการประกวดในครั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีทีมเข้าร่วมการประกวด จำนวน 15 ทีม และผลการตัดสินการประกวดที่ผ่านมา จังหวัดภูเก็ตมีจังหวัด/อำเภอ/ชมรม ที่ผ่านเข้ารอบเข้าสู่การประกวดระดับประเทศ ประจำปี 2563 จำนวน 5 ชมรม ได้แก่ ประเภท จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ผ่านเข้าสู่ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 6 , อำเภอ TO BE NUMBER ONE อำเภอถลาง ผ่านเข้าสู่ระดับดีเด่น ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน ผ่านเข้าสู่ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชรปีที่ 4, ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตฯ ผ่านเข้าสู่ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทองปีที่ 2, ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์การจายสินค้า CDC ภูเก็ต ผ่านเข้าสู่ระดับรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.