อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุน TO BE NUMBER ONE
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุน TO BE NUMBER ONE

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 “Love Healthy TO BE NUMBER ONE Phuket” โดยมี นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ บริเวณขุมน้ำทางเข้าโรงเรียนนานาชาติบริติช ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นโครงการที่เป็นการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นที่มีอายุระหว่าง 6-24 ปี ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จังหวัดภูเก็ต มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2545 โดยทำงานภายใต้การบูรณาการของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในชุมชน สถานประกอบการและโรงเรียน จนปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับยอดเพชร ปีที่ 3 1 ใน 3 จังหวัดของประเทศที่ได้รับรางวัลสูงสุดนี้
ขอชื่นชมการจัดกิจกรรมวันครอบครัว TO BE NUMBER ONE จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 4 ประจำปี 2560 ภายใต้กิจกรรม “Love Healthy TO BE NUMBER ONE Phuket” ในวันนี้ที่ทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และเทิดพระเกียรติแด่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อช่วยกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดภูเก็ต ให้ลูกหลานของชาวภูเก็ตได้ปลอดภัยจากยาเสพติด เป็นหนึ่งได้ โดยไม่พึ่งยาเสพติด อีกทั้งช่วยกันส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายร่วมกัน

ในการนี้ ขอขอบคุณ ธนาคารธนชาติ, ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช, องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต, องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว, โรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะแก้ว และโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว, เครือข่ายชมรมออกกำลังกายต่างๆ รวมถึงชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดภูเก็ต ทุกชมรม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.