กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ TAKE LESS, GIVE MORE
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อการให้ TAKE LESS, GIVE MORE

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต (สะพานหิน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” ครั้งที่ 5 โดย นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ และนางบุณณดา เสมอมิตร นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งมี นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. รวมถึงเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต สมาชิก สธวท.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ และเยาวชน เข้าร่วม

นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “โครงการค่ายเยาวชนเพื่อการให้ “TAKE LESS, GIVE MORE” เกิดขึ้นจากการประสานความร่วมมือกันจัดโครงการ ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต สำหรับในปี 2561 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 10-12 สิงหาคม 2561 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เยาวชนได้มีส่วนในการร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น รักษาวัฒนธรรมและอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของชุมชนอย่างแท้จริง กระตุ้นพลังบวกในการรณรงค์ต่อต้านการหลงผิด และมอมเมาในหมู่เยาวชน เช่น อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการพัฒนากลุ่มองค์กร พัฒนาชุมชนและสังคมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความสำนึกในการตอบแทนคุณแผ่นดิน ตลอดจนเพื่อให้เด็กและเยาวชน มีความรักความสามัคคี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ทำให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสุข

กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การให้ความรู้ การพัฒนากระบวนการคิด การพัฒนาภาวะผู้นำและการสร้างจิตสาธารณะ โดยจะให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เกิดประสบการณ์โดยตรงจากการเรียนรู้และเกิดความสนุกสนานอย่างสร้างสรรค์”

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “กระแสโลกาภิวัฒน์นำพาซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างมากมาย แต่เยาวชนก็มีพฤติกรรมเสี่ยงในหลายๆ ด้านด้วยเช่นกัน เหตุเพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และค่านิยม ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมของเยาวชน ซึ่งเห็นได้จากปัญหาต่างๆ ของเยาวชนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนต้องช่วยกันประสานพลังในการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเยาวชนของเรา ทั้งนี้ ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู นักเรียน ทีมวิทยากร และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ทำให้เกิดกิจกรรมดีๆ อย่างนี้ขึ้นมา ซึ่งหวังว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ ของจังหวัดภูเก็ตให้เติบโตเป็นเยาวชน ที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป”

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.