สกสว. ระดมผู้เชี่ยวชาญ ประชุมทางไกล เพื่อ ระบบวิจัยไทย
ข่าว ทั่วไทย

สกสว. ระดมผู้เชี่ยวชาญ ประชุมทางไกล เพื่อ ระบบวิจัยไทย

4 มีนาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จัดประชุมสัมมนา “Knowledge Sharing for University Tech Transfer Offices” ระดมผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสิงคโปร์ เกาหลี และฟิลิปปินส์ ร่วมประชุมในรูปแบบ Teleconference โดยความสำคัญของการะชุมในครั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้เกิดถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของประเทศไทย

ทางด้าน รศ.ดร. พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการ สกสว. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สกสว. ได้ทำงานร่วมกันกับ สวทช. และ สป.อว. ในการขับเคลื่อนประเทศ โดยใช้โครงการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี ในสถาบันอุดมศึกษา ของสำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา (Technology Licensing Office: TLO) เป็นเครื่องมือในการพัฒนาแพลตฟอร์ม ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property: IP) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ โดยการประชุมวันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะกับผู้แทนจากหน่วยงาน สถาบันวิจัยและสถานศึกษา ได้ร่วมกันสะท้อนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยระบบวิจัยที่ดี

โดยภายในประชุมวันนี้มีการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้แก่ Andrey Yap ได้นำเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมและสถาบันการศึกษาในประเทศสิงคโปร์, Dr. Youtack SHIM จากประเทศเกาหลี ร่วมนำเสนอการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศเกาหลี และต่อจากนั้น Dr. Glenn Navarra Baticados นำเสนอประเด็น Startup Policy and Status in the Philippines

อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้คณะผู้จัดงานและวิทยากรต่างให้ความสำคัญกับความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค COVID-19 จึงจัดให้มีการประชุมโดยใช้เทคโนโลยี Teleconference เนื่องจากวิทยากรไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานได้ด้วยสถานการณ์ COVID-19 การประชุมด้วย Teleconference วิทยากรสามารถพูดคุยกับผู้ร่วมงานเสมือนอยู่ร่วมในห้องประชุม ทำให้การประชุมครั้งนี้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบวิจัยของประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.