สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ
ข่าว ทั่วไทย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานโล่เกียรติยศ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น และเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น เพื่อเป็นเกียรติ แก่นักวิจัยไทยผู้สร้างผลงานที่มีคุณูปการต่อการประเทศอย่างเป็นที่ประจักษ์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ ประธานกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กสว.) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(สกสว.) นักวิจัย และคณะ เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติยศ ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นเมธีวิจัยอาวุโส สกว. และดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น จำนวนทั้งสิ้น 40 คน

ทั้งนี้โล่เกียรติยศทั้ง 3 รางวัล มีรายละเอียดและความเป็นมาคือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. (สกสว. เดิม) ได้จัดตั้งทุน 1.“ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น” เพื่อสนับสนุนการวิจัยให้กับอาจารย์อาวุโสระดับศาสตราจารย์ที่มีผลงานวิจัยดีเด่น มีโอกาสได้พัฒนาและผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับชาติและระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในเชิงวิชาการ สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด หรือก่อประโยชน์ในเชิงปฏิบัติ รวมถึงประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านสาธารณะ และด้านนโยบาย 2.“เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” เป็นทุนสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถทางวิชาการสูง เพื่อเป็นเกียรติในฐานะที่ได้สร้างผลงานดีเด่นมาตลอดชีวิต นอกจากเป็นแบบอย่างที่ดีแล้ว ยังเป็นผู้มีพลังที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพสูงต่อไป รวมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่อีกด้วย และ 3. “ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น” เป็นรางวัลที่จัดขึ้นนับแต่ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติดุษฎีบัณฑิต คปก. ภายใต้โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก เป็นกําลังใจแก่ดุษฎีบัณฑิต คปก. ในการสร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัยต่อไป ตลอดจนสื่อสารให้สังคมได้รับทราบถึงความสําเร็จของโครงการฯ ต่อการผลิตบุคลากรวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ กราบบังคมทูลเบิกผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ ประกอบด้วยศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น ผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน 4 คน คือ 1. ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ 2. ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา 3. ศ.ดร.วันชัย มาลีวงษ์ และ 4. ศ.นพ.ธีระ ทองสง

เมธีวิจัยอาวุโส สกว. มีผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน 27 คน คือ 1. ศ.ดร.ทพ.ประสิทธิ์ ภวสันต์ 2. ศ.ดร.สนั่น จอกลอย 3.ดร.ภญ.ปราณีต โอปณะโสภิต 4. ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ 5. ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ 6. ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย 7. ศ.ดร.มงคล สุขวัฒนาสินิทธิ์ 8. ศ.ดร.สักกมน เทพหัสดิน ณ อยุธยา 9. ศ.สายชล สัตยานุรักษ์ 10. ศ.ดร.สุจินต์ บุรีรัตน์ 11. ศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ 12. ศ.ดร.ภญ.มณฑารพ ยมาภัย 13. ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง 14. ศ.ดร.เดวิด จอห์น รูฟโฟโล 15. ศ.ดร.นวดล เหล่าศิริพจน์ 16. ศ.นพ.พิสิฐ ตั้งกิจวานิชย์ 17. ศ.ดร.สุพรรณ ฟู่เจริญ 18. ศ.ดร.มัลลิกา อิ่มวงศ์ 19. ดร.ภญ.วลัยพร พัชรนฤมล 20. รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง 21. ศ.ดร.สุจินดา มาลัยวิจิตรนนท์ 22. ศ.ดร.สพญ.พรทิพภา เล็กเจริญสุข 23. ศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญญู 24. ศ.ดร.น.สพ.เผด็จ ธรรมรักษ์ 25. ศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป์ 26. ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง และ 27. ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ

ดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) ดีเด่น มีผู้เข้ารับพระราชทานโล่เกียรติยศ จำนวน 9 คน คือ 1. ผศ.ดร.สมพล สกุลหลง 2. รศ.ดร.เบญจพล เฉลิมสินสุวรรณ 3. รศ.ดร.วีณา เสียงเพราะ 4. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร 5. รศ.ดร.วัชรินทร์ ลอยลม 6. รศ.ดร.ปณัฐ อนุรักษ์ปรีดา 7. รศ.ดร.สิริชัย อดิศักดิ์วัฒนา 8. ผศ.ดร.ประกิจ สมท่า และ 9. ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.