ปิดฉากการชี้แจงงบฯ ปี 63 สกสว. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนระบบ ววน.
ข่าว ทั่วไทย

ปิดฉากการชี้แจงงบฯ ปี 63 สกสว. พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนระบบ ววน.

วันนี้ (25 ธันวาคม 2562) ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) นำคณะผู้บริหารเข้าชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วุฒิสภา ณ ห้องประชุมงบประมาณ อาคารรัฐสภา ซึ่งขณะนี้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามชั้นคณะกรรมการฯ จนกระทั่งแล้วเสร็จ โดยกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กองทุน ววน.) ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,554 ล้านบาท ตามที่ สกสว. ได้นำเสนอตามขั้นตอน จนกระทั่ง คณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณจำนวนดังกล่าว ก่อนหน้านี้

โอกาสนี้ ผู้อำนวยการ สกสว. กล่าวขอบคุณ คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ คณะอนุกรรมาธิการ ฯ สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภา พร้อมทั้งกล่าวเน้นย้ำถึงความพร้อมของ สกสว. ในการจัดสรรงบประมาณกองทุน ววน. อย่างมีธรรมาภิบาลและเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

อย่างไรก็ตามต่อจากนี้ งบประมาณที่เข้ามาสู่กองทุน ววน. จะถูกจัดสรรต่อไปยังหน่วยบริหารและจัดการทุน (Program Management Unit :PMU) รวมถึงหน่วยงานในระบบ ววน. อีกกว่า 58 หน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.