สกสว. ร่วมกับ กฟผ. ต่อยอด เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
ข่าว ทั่วไทย

สกสว. ร่วมกับ กฟผ. ต่อยอด เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวานนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2563) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพื่อตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงานโครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่สามารถพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน กรณีศึกษา การประยุกต์ใช้ระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์กับการเพาะเลี้ยงกุ้งและปลา สำนักประสานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. – สกว. โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำเศรษฐกิจ คือ กุ้งก้ามกราม ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นการใช้พลังสะอาดอีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนการผลิต โดยแปลงทดลองพื้นที่กว่า 10 ไร่แปลงนี้ ใช้เกษตรกรดูแลกุ้งเพียง 1 คน ได้ผลผลิตสามารถส่งขายท้องตลาด

อย่างไรก็ตามโครงการวิจัยนี้ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งกระบวนการต่อจากนี้ทาง สกสว. ร่วมกับ กฟผ. จะหารือถึงแนวทางการใช้องค์ความรู้จากงานวิจัยถ่ายทอดให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทย นอกจากนี้คณะทำงานยังได้เข้าไปศึกษาการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำ ณ โรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา เพื่อนำเอาความรู้ที่ได้มาใช้ในการพัฒนางานวิจัยต่อไปในอนาคต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.