ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต รับประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

ร.ร. อบจ.เมืองภูเก็ต รับประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.30 น. นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ณ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยมี นางจันทร์สุวรรณ ตามภานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต รวมถึงผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจที่โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 ของโรงเรียนสังกัด อบจ.ภูเก็ต ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น รวมทั้งมีโอกาสต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่าน

สำหรับโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดในสังกัด อบจ.ภูเก็ต มีทั้งข้าราชการครู พนักงานจ้างตามภารกิจ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน นักการภารโรง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมทั้งสิ้น 112 คน และนักเรียน 2,295 คน อบจ.ภูเก็ต เล็งเห็นถึงความสำคัญในด้านการศึกษา ได้สนับสนุนโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ให้มีความพร้อมในทุกๆ ด้าน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการเพิ่มศักยภาพให้นักเรียนในการทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย และที่สำคัญได้สนับสนุนให้โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมด้านความรู้ความเข้าใจ และสร้างความเข้าใจในการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ซึ่งก็คงทราบดีว่าประกอบไปด้วยคุณลักษณะคัญ 3 ประการ คือ 3 ห่วง ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี 2 เงื่อนไข คือ ความรู้ และคุณธรรม นำไปสู่ความสมดุลที่ยั่งยืน ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตที่พระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทยเพื่อเป็นรากฐานของวิธีคิดและวิถีปฏิบัติในการดำเนินชีวิตด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดระยะเวลาที่พระองค์ท่านทรงครองสิริราชสมบัตินั้น ทรงเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตและการทำงานให้กับพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และด้วยสถานการณ์โลกยุคปัจจุบันมีความท้าทายหลายประการ ทั้งวิกฤตด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่เห็นคุณค่า วิกฤตการบริโภคเกินกำลัง ผู้คนใช้สิทธิเสรีภาพเกินขอบเขต ขาดวินัยในการดำเนินชีวิต

ในนาม อบจ.ภูเก็ต จึงส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ดำเนินการตามโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อจะได้นำไปใช้ในการดำเนินชีวิต เป็นภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการดำเนินชีวิตในอนาคต ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต ขอให้การประเมินครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากมีข้อเสนอแนะใดๆ ที่จะช่วยส่งเสริม เกื้อหนุน และพัฒนาโรงเรียน ทุกส่วนทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบ โรงเรียน อบจ.ภูเก็ต ก็มีความยินดีที่จะนำไปพัฒนา เติมเต็มให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง และขอให้การประเมินครั้งนี้เต็มไปด้วยมิตรภาพและพัฒนาการศึกษาต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.