ทต.ราไวย์จัดโครงการ สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์จัดโครงการ สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์

วันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลราไวย์ อ. เมือง จ. ภูเก็ต นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการผู้บริหารห่วงใยความปลอดภัยคนในองค์กร โดยมีนายพิสิษฐ์ ปภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลราไวย์ เข้าร่วม

นายพิสิษฐ์ กล่าวว่า โครงการ ผู้บริหารห่วงใยความปลอดภัยคนในองค์กร สอดรับกับนโยบายของภาครัฐที่กำหนดให้ปี 2554 – 2563 เป็นปีแห่งทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนนและสนับสนุนนโยบายอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดภูเก็ตให้ต่ำกว่า 50 รายในปี 2561 เพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุ จำนวนผู้บาดเจ็บ จำนวนผู้เสียชวิตจากการใช้รถใช้ถนน (vision 50 in 2018) ดังนั้นทางเทศบาลตำบลราไวย์ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและตอบรับโครงการที่มีประโยชน์กับทุกคนในองค์กรและจะสืบเนื่องไปถึงคนในครอบที่เรารักทุกคนจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

ทต.ราไวย์จัดโครงการ สวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่รถจักรยานยนต์

เทศบาลตำบลราไวย์ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาชนเป็นประจำทุกปี เพื่อสนับสนุนมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ปี พ.ศ. 2554 – 2563 “เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” ให้แก่ เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน องค์กรต่าง ๆ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีอัตราการสวมหมวกนิรภัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 20 % ตามกิจกรรมการณรงค์สวมหมวกนิรภัย โดยสนับสนุนหมวกนิรภัยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดขบวนกิจกรรมรณรงค์การขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการขับขี่ปลอดภัยให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลราไวย์ได้ทราบถึงความห่วงใยของผู้บริหารที่มีต่อบุคลากร เจ้าหน้าที่และเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรต้นแบบในการห่วงใยบุคลากร เจ้าหน้าที่หรือองค์กรอื่น ๆ ตลอดจนเป็นเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบการช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตและเพื่อให้ภาครัฐและเอกชนได้เห็นความสำคัญในการรณรงค์ลดอุบัติเหตุ

ทั้งนี้ได้มีการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรณรงค์ตามโครงการดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานของเทศบาลตำบลราไวย์ตลอดจนประชาชนชาวตำบลราไวย์ ได้สวมใส่หมวกนิรภัยทุกทั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ที่นั่งซ้อนท้ายทุกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.