ทต.ราไวย์ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริต ป.ป.ช. ภูเก็ต
ข่าว ภูเก็ต

ทต.ราไวย์ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริต ป.ป.ช. ภูเก็ต

เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องแววราไวย์ ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล นายนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต โดยนายสุขสันต์ ประสาระเอ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม

การจัดโครงการดังกล่าว ทางสำนักงาน ป.ป.ช ประจำจังหวัดภูเก็ต ได้บูรณาการกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 8 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดภูเก็ต สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันศึกษาข้อมูลสถิติตดีการทุจริตในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต และได้คัดเลือกการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเป็นกรณีศึกษา เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลให้เครือข่ายภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการป้องกันการทุจริต สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบไปด้วย กิจกรรม 1 การประชุมชี้แจ้งแนวทางการดำเนินงานและให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันทุจริต กิจกรรมที่ 2 ศึกษาสภาปัญหาและสาเหตุของการทุจริต ให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ในลักษณะกิจกรรมกลุ่ม

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.