กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ชุมชนชาวไทยใหม่ราไวย์
ข่าว ภูเก็ต

กิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ในพื้นที่ชุมชนชาวไทยใหม่ราไวย์

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2562 เวลา 10.00 น.ที่ชุมชนชาวไทยใหม่ราไวย์ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการจัดกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. โดยมี นายผดุงเกียรติ อุทกเสนีย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ พร้อมด้วยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะแพทย์ พยาบาล และประชาชนในพื้นที่ตำบลราไวย์เข้าร่วม

ปัจจุบัน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิ พอ.สว. พระองค์ทรงสืบสานปณิธานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดวัตถุประสงค์เดิมคือ ช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค ส่งเสริม และการฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม หรือพื้นที่ที่คณะกรรมการ พอ.สว. กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้อนุมัติแผนให้จังหวัดภูเก็ต ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จำนวน 9 ครั้ง โดยในวันนี้เป็นการออกปฏิบัติงานตามแผนเป็นครั้งที่ 7 มีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การตรวจรักษาโรคทั่วไป การตรวจรักษาฟัน การตรวจรักษาแพทย์แผนไทย ตรวจโรคตา การเยี่ยมบ้านของผู้ป่วยติดเตียง และทางเทศบาลตำบลราไวย์ ได้ร่วมจัดกิจกรรมเก็บขยะโดยรอบชุมชนชาวไทยใหม่ราไวย์ พร้อมนำไข่ไก่มาแลกกับขยะที่ประชาชนและนักเรียนได้ร่วมกันเก็บขยะในพื้นที่โดยรอบชุมชน

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.