เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ ประชุมประชาคมเพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายวิเชษฐ์ สูยะนันท์ ปลัดอาวุโส อำเภอเมืองภูเก็ต เป็นประธานการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม พร้อมด้วยนายปรีชา เจนณรงค์ ปลัดเทศบาลตำบลราไวย์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ข้าราชการฯ พนักงานฯ กำนัน- ผู้ใหญ่บ้านตำบลราไวย์ ผู้นำศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ตัวแทนจากหน่วยงานถาครัฐและเอกชน ตัวแทนประชาคม เข้าร่วม ณ โรงแรมสันติ์สุริย์ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

โดยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำเเผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 กำหนดให้เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้วการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการดำเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดรวมถึงแผนปฏิบัติการราชการประจำปี

ดังนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ เทศบาลตำบลราไวย์ จึงได้จัดเวที ประชาคมเพื่อจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) โดยการประชุมประชาคมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ
3.1 แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับปราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ให้เหมาะสมกับสภาพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการร่วมกันคิดร่วมกำหนดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.