เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการสูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ จัดโครงการสูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว

เมื่อวันที่ 03 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น . เทศบาลตำบลราไวย์ ได้จัดโครงการสูงวัยสัมพันธ์ส่งเสริมสถาบันครอบครัว ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางอัญชลี วานิช เทพบุตร นายกสมาคมสตรีสร้างสรรค์การเมืองและสังคมไทย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน พร้อมนายนิกร ประภากิจยศพัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ พนักงานเทศบาลตำบลราไวย์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้สูงวัยในพื้นที่ตำบลราไวย์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ เป็นจำนวนมาก

ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้น เตือนให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยให้ครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น และเป็นการเผยแพร่ยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชน สนับสนุนให้สังคมร่วมรับ ประโยชน์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุ จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุในตำบลราไวย์ มีการมอบของรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมเล่นเกมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.