ตำบลราไวย์ จัดโครงการ งานวันผู้สูงอายุ
ข่าว ภูเก็ต

ตำบลราไวย์ จัดโครงการ งานวันผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น . เทศบาลตำบลราไวย์ ได้จัดโครงการงานวันผู้สูงอายุกิจกรรมสานสัมพันธ์คน 3 วัย ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองน้ำในหาน ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต โดยมี นางอัญชลี วานิช เทพบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลราไวย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลราไวย์ พนักงานเทศบาลตำบลราไวย์, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้สูงวัยในพื้นที่ตำบลราไวย์ เข้าร่วม

โดยทางเทศบาลตำบลราไวย์ กำหนดให้จัดกิจกรรมในวันที่ 5 เมษายน 2560 ภายใต้โครงการสานสัมพันธ์ผู้สูงอายุ ตำบลราไวย์ ในหัวข้อกิจกรรมสานสัมพันธ์คน 3 วัยโดยได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ และสถาบันครอบครัวในตำบลราไวย์ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้น เตือนให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของสถาบันครอบครัว โดยให้ครอบครัวหันมาดูแลผู้สูงอายุให้มากขึ้น และเป็นการเผยแพร่ยกย่องเชิดชูเกียรติของผู้สูงอายุ รวมถึงการส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านสู่ชุมชน สนับสนุนให้สังคมร่วมรับ ประโยชน์จากการถ่ายทอดภูมิปัญญา ของผู้สูงอายุ

จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมมากมาย อาทิ กิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุ กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สูงอายุในตำบลราไวย์ มีการมอบของรางวัลสำหรับผู้ที่เข้าร่วมเล่นเกมกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้าน การจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ในการส่งเสริมการพัฒนาผู้สูงอายุ การบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม อันดีงามของท้องถิ่นต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.