เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ
ข่าว ภูเก็ต

เทศบาลตำบลราไวย์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นาย โชคชัย เดชอมรธัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2560 โดยมี นาย สนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นาง ศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นาย ถาวรวัฒน์ คงแก้ว ปลัดจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมประกอบพิธีถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส “วันท้องถิ่นไทย” และผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาไทย

ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีกำหนดให้วันที่ 18มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน “ท้องถิ่นไทย” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงมีกุศโลบายอันก้าวไกล ในการกระจายอำนาจ วางรากฐานการพัฒนาท้องถิ่นทั่วประเทศจนต่างเติบโต และเป็นแกนหลักในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้มีความเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างแท้จริง และเพื่อรำลึกถึงวันที่ 18 มีนาคม 2448ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสอนุญาตให้มีการจัดตั้ง สุขาภิบาลหัวเมืองเป็นครั้งแรก ณ ตำบลท่าฉลอม อันเป็นต้นกำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

ทางจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวขึ้น เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีถวายเครื่องราชสักการะ ให้เกิดความเป็นสิริมงคล และเป็นพลังส่งเสริมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างความเจริญก้าวหน้า และความมั่นคงของประเทศชาติสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.