อบจ.ภูเก็ต MOU ม.วลัยลักษณ์ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต MOU ม.วลัยลักษณ์ จัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการปฏิบัติสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคอุตสาหกรรมการบริการ แสดงเจตจำนงค์ร่วมมือกัน 47 หน่วยงาน ณ โรงแรม NH Phuket Boat Lagoon

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กำหนดโยบายพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ “เก่งวิชาการ เชี่ยวชาญการปฏิบัติ จบแล้วทำงานได้” ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย จึงได้ดำเนินการพัฒนาใน 3 ด้าน ประกอบด้วย พัฒนานักศึกษาสหกิจศึกษาผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมสหกิจที่มีคุณภาพโดยความร่วมมือระหว่างคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้เชี่ยวชาญจากภาคสถานประกอบการ พัฒนาคณาจารย์นิเทศให้พร้อมเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและดูแลนักศึกษาขณะปฏิบัติงานโดยคณาจารย์นิเทศทุกคนต้องผ่านการอบรมครบ 100% และได้ขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจากเดิม 4 เดือน เป็น 8 เดือน เพื่อให้นักศึกษาปฏิบัติงานต่อเนื่องยาวนานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนางานในสถานประกอบการ และการพัฒนาทักษะและความชำนาญในส่วนบุคคล รวมถึงพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการสหกิจศึกษา โดยส่งเสริมการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานที่รับนักศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการย้ำถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันผลิตบุคลากรคุณภาพผ่านกระบวนการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานให้เป็นบัณฑิตคุณภาพพร้อมทำงานและเพิ่มความสามารถในการด้านแข่งขันแก่ประเทศไทย โดยเฉพาะการสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านการท่องเที่ยวให้กับพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.