อบจ.ภูเก็ต MOU ใช้เทคโนโลยีวิจัย เพื่อมูลค่าเพิ่ม
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต MOU ใช้เทคโนโลยีวิจัย เพื่อมูลค่าเพิ่ม

วันที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผศ.ดร.หิรัญ ประสารการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นายสายันต์ ตันพานิช รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และนายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การใช้เทคโนโลยี ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตการเกษตรไม้ดอกไม้ประดับและพืชอัตลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ต” ณ ห้องประชุมมุขหน้า ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต (หลังใหม่) โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และผู้มีเกียรติ ร่วมเป็นสักขีพยาน

การจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการระหว่าง อบจ.ภูเก็ต วว. สมาคมโรงแรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต ตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมจังหวัดภูเก็ต รวมถึงภาครัฐและเอกชนในการสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นในการวิจัยและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต เพื่อเสริมสร้างความร่วมมืออย่างบูรณาการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใช้เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรไม้ดอกไม้ประดับและชีวภาพ อาหาร เวชสำอางไทย ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งพัฒนาวิธีบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้มีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สร้างและรักษาเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ตามธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต เพื่อร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และบูรณาการส่งเสริมการตลาด จากผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากไม้ดอกไม้ประดับและทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการนำรายได้คืนสู่การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งชุมชน ท้องถิ่นที่เป็นฐานรากของทรัพยากรนั้นไว้เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.