อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการ การทำอาหารญี่ปุ่น และการทำเบเกอรี่
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการ การทำอาหารญี่ปุ่น และการทำเบเกอรี่

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 เวลา 13.15 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “หลักสูตร การทำอาหารญี่ปุ่น และการทำเบเกอรี่ รุ่นที่ 1” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20–21 ตุลาคม 2564 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.กล่าวรายงาน และนายวิทยา เกตุชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 3 นางสาวจริยา เจริญจิระตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 4 นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 7 นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.เมือง เขต 11 และนายอิทธิพงษ์ คงนาม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต อ.ถลาง เขต 2 นางสาวชุติมา สนิทเปรม และนางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด โรงแรม สถานประกอบการ การท่องเที่ยวได้รับผลกระทบปิดตัวลง ทำให้ประชาชนเกิดภาวะว่างงานฉับพลัน ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพขั้นพื้นฐานในสังคม เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและส่งเสริมการสร้างงาน สร้างรายได้ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากในการแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้เสนอโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นเพื่อขอรับงบประมาณ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 2,666,800 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตของใช้ได้เอง ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะอาชีพ

โดยกลุ่มเป้าหมาย เป็นคนว่างงาน คนตกงานและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1,200 คน โดยจัดฝึกอบรม จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร“การฝึกอบรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 200 คน ได้เปิดการฝึกอบรมรุ่นแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564

กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร “การฝึกอบรมการทำผ้าสโนติกสายแร่ภูเก็ต” ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน รวม 200 คน กำหนดเปิดการฝึกอบรมรุ่นแรกในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564

กิจกรรมที่ 3 หลักสูตร “การฝึกอบรมการทำอาหารญี่ปุ่น” ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 125 คน รวม 500 คน กำหนดเปิดการฝึกอบรมรุ่นแรกในวันที่ 20 ตุลาคม 2564
กิจกรรมที่ 4 หลักสูตร “การฝึกอบรมการทำเบเกอรี่” ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 75 คน รวม 300 คน กำหนดเปิดการฝึกอบรมรุ่นแรกในวันที่ 20 ตุลาคม 2564

ในการนี้ได้กำหนดให้มีกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น “หลักสูตร การทำอาหารญี่ปุ่นและหลักสูตรการทำเบเกอรี่ จำนวน 800 คน โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 200 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และอนุญาตให้ใช้สถานที่ห้องปฏิบัติงานอาหารของวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต เป็นสถานที่ฝึกอบรมอาชีพในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.