อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอัลมาตี้ และคณะจากคาซัคสถาน
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอัลมาตี้ และคณะจากคาซัคสถาน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล ประธาน อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับ Mr.Batalov Amandyk Gabbasovich ผู้ว่าราชการจังหวัดอัลมาตี้ (Almaty) สาธารณรัฐคาซัคสถาน และคณะในโอกาสมาเยือนจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการต้อนรับ พร้อมประชุมหารือเพื่อแสวงหาความร่วมมือและสานสัมพันธ์ต่อกันในมิติต่างๆ ภายใต้กรอบความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) อาทิ ด้านการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน การศึกษา วัฒนธรรม กีฬา เป็นต้น

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดอัลมาตี้ ของประเทศคาซัคสถาน ได้เดินทางมาเยี่ยมที่จังหวัดภูเก็ต สืบเนื่องจากท่านเอกอัครราชทูตคาซัคสถาน แจ้งว่าจังหวัดอัลมาตี้ มีความประสงค์ที่จะสานสัมพันธ์ความเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดภูเก็ต โดยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตมีการพัฒนาความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับเมืองต่างๆ แล้ว จำนวน 14 เมือง ซึ่งอยู่ในขั้นตอนการประสานงานระหว่างกัน หากไม่มีปัญหาและอุปสรรคเชื่อว่าจะสามารถเชื่อมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดอัลมาตี้ได้ โดยจังหวัดอัลมาตี้ จะเป็นเมืองที่ 15 ของการลงนามความร่วมมือสานสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้องกับจังหวัดภูเก็ต

สำหรับการเดินทางของคณะจังหวัดอัลมาตี้ในครั้งนี้ ได้นำทั้งส่วนราชการและผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว จากจังหวัดอัลมาตี้มาร่วมด้วย ซึ่งได้มีการนำเสนอข้อมูลภาพรวมของจังหวัดอัลมาตี้ รวมถึงได้เผยแพร่วัฒนธรรมของประเทศคาซัคสถาน ซึ่งขณะนี้กำลังเปิดประเทศ โดยเน้นส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว ปัจจุบันมีชาวคาซัคสถานเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต และมาลงทุนในจังหวัดภูเก็ตเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การเดินทางมาในครั้งนี้ จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนการค้าการลงทุนระหว่างจังหวัดอัลมาตี้กับจังหวัดภูเก็ต โดยขณะนี้การเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้ง 2 จังหวัด อยู่ระหว่างขั้นตอนการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ ซึ่งปัจจุบันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีกงสุลกิตติมศักดิ์ประจำอยู่ในพื้นที่ จำนวน 25 ท่าน หากมีการแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ของจังหวัดอัลมาตี้ คาซัคสถานด้วย ก็จะเป็น 26 ท่าน ซึ่งการสานสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันจะนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยว การค้าการลงทุนและด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.