อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ รุ่น 2
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบัตร หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ รุ่น 2

วันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ผ่านโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” รุ่นที่ 2 ซึ่งเข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง และนายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นางยุภาภรณ์ หนูนุ่ม หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “หลักสูตร การเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะภูเก็ต” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นผู้ว่างงาน คนตกงานและประชาชนทั่วไปในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 200 คน แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 4 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยได้รับเกียรติจากนายธนเดช ศุภสุวรรณ (ประธานกลุ่มอาชีพเพ้นท์ผ้าภูเก็ตของสหกรณ์ยูเนี่ยนจังหวัดภูเก็ต) และนางนงนภัส เสมาตระกูล (กรรมการฝ่ายออกแบบผลิตภัณฑ์) มาเป็นวิทยากรในการอบรมอาชีพ

ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพระยะสั้นขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงานและการประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว เพื่อสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตของใช้ได้เอง ลดรายจ่ายในชีวิตประจำวัน ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาทักษะอาชีพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.