ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ย้ำ พัฒนาผู้เรียนเป็นลำดับแรก
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ย้ำ พัฒนาผู้เรียนเป็นลำดับแรก

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการใช้เงินรายได้หรือเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายอับดุลกอเด็ร โกบยาหยัง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสุนทรี เกิดสิน รักษาการแทนผู้อำนวยการ โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) นางธิดาวรรณ ไพศาลกิจสงวน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ นางชัญญา สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อหาแนวทางการใช้เงินรายจ่ายรายได้หรือรายได้สะสมของสถานศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 พร้อมทั้งพิจารณาโครงการใช้จ่ายเงินรายได้สะสมของสถานศึกษา นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ” องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภายใต้การบริหาร นำโดย นายเรวัต อารีรอบ นายก อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงนโยบายการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดยมุ่งเน้นให้ทุกสถานศึกษาทั้ง 5 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ตโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบและโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา ให้ตระหนักถึงความสำคัญของผู้เรียนเป็นลำดับแรก พัฒนาประสิทธิภาพของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ให้มีระบบการจัดการศึกษาที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่อยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกช่วงชั้นเรียน ให้ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์สติปัญญา และคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความพร้อมที่จะเข้ารับการศึกษาในระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.