ประชุม สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564
ข่าว ภูเก็ต

ประชุม สมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. นางเสาวลักษณ์ จันทร์แก้ว รองปลัด อบจ. นายสุนทร แทบทับ เลขานุการ อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว เรื่องการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด รวมถึงเรื่องแจ้งเพื่อทราบจากสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ระเบียบสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ กรรมการสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนภาคใต้ เงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่งนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 การขอพักชำระหนี้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.อ.ส.) การรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การคัดเลือกผู้แทนผู้บริหารท้องถิ่นของ อบจ. เป็นกรรมการเขตสุขภาพ เพื่อประชาชน เขตที่ 11 และเขตที่ 12 รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมทั้งพิจารณาเรื่องที่จะนำเข้าที่ประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ และพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพในการจัดประชุมสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ครั้งต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.