อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพสตรีไทย
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริม และ พัฒนาศักยภาพสตรีไทย

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย” ประจำปี 2562 โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มสตรีและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอังสนา สุวรรณรัฐภูมิ นักโภชนาการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางเกียรติ เกียรติถาวรวงศ์ และนางถาวร เกียรติถาวรวงศ์ ข้าราชบำนาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว

นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทยนั้น เป็นการให้ความสำคัญกับกลุ่มสตรี ซึ่งถือว่ามีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม ไม่น้อยกว่าผู้ชาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของสตรีในสังคม สร้างภาวะผู้นำให้แก่สตรี ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกท่านต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้มากยิ่งขึ้น และจะทำให้กลุ่มสตรีได้รับความรู้ เกิดความกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

ด้านนางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวว่า “องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสตรี ซึ่งยืนยันต่อสู้เพื่อความเสมอภาค ความยุติธรรม และเพื่อการพัฒนา จึงได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” (International Woman’s Day) สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญต่อสตรีเช่นกัน โดยการก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาด้านสตรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย จังหวัดภูเก็ต และได้มอบประกาศเกียรติคุณ “สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ประจำปี 2562 ประกอบด้วย นางปราณี มานะจิตต์ อายุ 74 ปี ต.ตลาดเหนือ (ในนามเทศบาลนครภูเก็ต), นางสาววรรณา รู้คุณ อายุ 53 ปี ต.วิชิต, นางสาวสุนิษา ยมดี อายุ 56 ปี ต.ราไวย์, นางมณฑา ลูกจันทร์ อายุ 61 ปี ต.ฉลอง, นางสำรวย องค์วิมลการ อายุ 61 ปี ต.รัษฎา, นางธนวรรณ เอกทวีวัฒนเดช อายุ 61 ปี ต.เกาะแก้ว, นางบุญเรือน ชูลักษณ์ อายุ 62 ปี ต.กะรน, นางจันทร์เพ็ญ ญาติสมบูรณ์ อายุ 52 ปี ต.กะทู้, นางแดง อัครพงศ์สกุล อายุ 64 ปี ต.ป่าตอง, นางสาวพุ่มเรียง สุนธารักษ์ อายุ 51 ปี ต.กมลา, นางสมศรี เจริญศรี อายุ 68 ปี ต.เชิงทะเล (ในนามเทศบาล), นางอารียา คหาปนะ อายุ 61 ปี (ในนาม อบต.) นางอำไพ คล้ายชะเอม อายุ 54 ปี ต.เทพกระษัตรี (ในนามเทศบาล), นางอุษา ฟุ้งวิทยา อายุ 59 ปี ต.เทพกระษัตรี (ในนาม อบต.), นางอารีย์ ชลศิริ อายุ 55 ปี ต.ศรีสุนทร (ในนามเทศบาล), นางสาวพรทิพย์ ธนะนิมิตร อายุ 62 ปี ต.สาคู และนางอนงค์ ลีลากิจรุ่งเรือง อายุ 74 ปี ต.ไม้ขาว

Facebook Comments

Post Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.