อบจ.ภูเก็ต ประชุม หารือมาตรการป้องกันโรคโควิด-19
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุม หารือมาตรการป้องกันโรคโควิด-19

วันที่ 21 กันยายน 2564 นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข อบจ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 56/2564 เพื่อหารือมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ และว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นพ.กู้ศักดิ์ กู้เกียรติกูล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

การประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาโครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จัดจ้างบุคคลเพื่อลงทะเบียนเข้า-ออกจังหวัดภูเก็ตและจัดจ้างบุคคลเพื่อคัดกรองป้องกันยับยั้งควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 ให้เป็นไปตามมาตรการสาธารณสุข จำนวน 12 คน คนละ 420 บาท/วัน จำนวน 31 วัน

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบอนุญาตให้จัดงาน Thailand SHA SHA SHA @ Andaman ณ จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 24 กันยายน -3 ตุลาคม 2564 ในพื้นที่บริเวณย่านเมืองเก่าภูเก็ต หาดกะตะและแหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ต โดยภาพรวมของการจัดงานดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างสีสันจุดเช็คอินจุดถ่ายภาพ เพื่อสร้างความครึกครื้นด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงเห็นชอบอนุญาตให้จัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล 7 คน ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย เป็นกรณีพิเศษ ระหว่างวันที่ 20 -21 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้การป้องกันและควบคุมโรคตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รายงานการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยังพบการระบาดกระจายในพื้นที่ทั้ง 3 อำเภอ ซึ่งอัตราการใช้เตียงผู้ป่วยทุกประเภทยังสูง เหลือเตียงว่างร้อยละ 14.2 มีการเพิ่มจำนวนเตียงใน CI, Hotel Isolation, Hospitel เพิ่มขึ้น มีจำนวนผู้ป่วย HI เพิ่มขึ้น จัดทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก (Phuket CCR Team) ในชุมชน ครอบคลุมทั้ง 3 อำเภอ โดยมีเขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12 ส่งทีมร่วมปฏิบัติการ CCRT ในทุกอำเภอ และให้มีการเร่งฉีดวัคซีน Booster เข็ม 3 ในกลุ่มเสี่ยง รวมถึงได้นำเสนอข้อเสนอแนะมาตรการด้านสาธารณสุข โดยยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรคในองค์กร มาตรการด้านการแพทย์ และมาตรการด้านสังคมด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.