อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ) รุ่นที่ 2 โดย นางสาวสมลักษณ์ ขอบรรพกุล ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และเครือข่ายภาคประชาชน เข้าร่วม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ในลักษณะของการให้ความรู้ รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตแบบธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ โดยศึกษาจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ รวมถึงเพื่อน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตปลอดภัยจากสารพิษในพืชผักที่นำมาเป็นอาหาร ด้วยการปลูกผักที่กิน การกินผักที่ปลูก และได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคีในกลุ่ม และนำไปขยายเครือข่าย

การจัดโครงการในครั้งนี้ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานของ อบจ.ภูเก็ต ผู้แทน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น และประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน ได้แก่ รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2559 รุ่นที่ 2 วันที่ 24 ธันวาคม 2559 และรุ่นที่ 3 วันที่ 27 ธันวาคม 2559 โดยศึกษาเรียนรู้ ณ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต และศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมี นายคณุตน์ ศิโรทศ ประธานศูนย์การเรียนรู้การผลิตเห็ดอินทรีย์บ้านลิพอนหัวหาร-บ่อแร่ และนายชะลอ การะเกต ประธานกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านป่าคลอก เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม

นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ลักษณะของการจัดโครงการในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมให้ความรู้รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินชีวิตแบบธรรมชาติ น้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ดังนั้น จึงขอให้ผู้เข้าร่วมโครงการใช้โอกาสนี้ในการรับความรู้จากวิทยากรให้ได้มากที่สุด เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัว ตลอดจนได้นำไปขยายเครือข่ายในการพึ่งพาตนเองให้ชีวิตมีความสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ”

ขณะที่ นางพิมพ์นิภา หลังสุข เครือข่ายสมาชิกหมู่บ้านหลังหอประชุม เขตเทศบาลนครภูเก็ต ชุมชนตำบลตลาดใหญ่ หนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า “โครงการนี้ทำให้ประชาชนได้มาเรียนรู้วิธีการเพาะเห็ด ซึ่งน้อมนำแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มาใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ทำให้เราสามารถนำประโยชน์จากการฝึกอบรมไปเพาะเห็ดกินเองในครัวเรือน อีกทั้งนำไปพัฒนาชุมชนของเราเองได้ด้วย ซึ่งวิทยากรได้ให้ข้อมูลที่ดีมาก ทั้งนี้ ต้องขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่จัดโครงการดีๆ เช่นนี้ขึ้นมา”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.