อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะอาจารย์ และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตาปี
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะอาจารย์ และ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตาปี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 12 คน เพื่อศึกษาดูงาน การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.