อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่สอง
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่สอง

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่สอง โดยมี นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายอานุภาพ เวชวนิชสนอง รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายพงษ์สุระ คู่พงศกร เลขานุการนายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ มีญัตติขอความเห็นชอบรับมอบครุภัณฑ์รถพ่นยาฆ่าเชื้อ ยี่ห้อ KIORITZ รุ่น SSV1701FS จำนวน 1 คัน จากสโมสรโรตารีภูเก็ต ญัตติขอความเห็นชอบใช้พื้นที่อาคารศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่า อาคารคอซิมบี้และอาคารศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดภูเก็ต (POC) รวมทั้งบริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตหลังเก่าทั้งหมด ญัตติขอความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต ให้ความเห็นชอบเงื่อนไขการประมูลลงทุนโครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าลัคกี้คอมเพล็กซ์ บนที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง มอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต จัดหาผลประโยชน์ในที่ดินของรัฐอันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินบริเวณสะพานหิน อ่าวภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 21 กันยายน 2504 (บางส่วน) โดยดำเนินการด้วยวิธีประมูล ญัตติขอความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต ให้ผู้ขอเช่าที่ดิน จำนวน 5 ราย เช่าที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน 2532 เรื่อง การมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต จัดหาประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ตำบลรัษฎา และตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยวิธีประมูล ซึ่งทุกญัตติได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต

นอกจากนี้ มีญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วาระที่หนึ่ง ขั้นรับหลักการ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต และวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ ได้กำหนดระยะเวลาเสนอคำแปรญัติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 3-5 สิงหาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. และนัดประชุมแปรญัตติ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2564 รวมถึงประชุมพิจารณาในวาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลงมติ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.