อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นางปิยะพร โยธี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งกำหนดคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อพิจารณามอบโล่รางวัลหรือเกียรติบัตร จำนวน 8 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ด้านการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด และให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมควรได้รับการคัดเลือกในแต่ละด้าน ด้านละหนึ่งแห่ง โดยให้พิจารณาเรียงลำดับความโดดเด่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกฯ และจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวัน 30 กรกฎาคม 2564

ในการประชุมครั้งนี้ เพื่อพิจารณาคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ระดับจังหวัด ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ส่งผลงานการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 3 แห่ง ได้นำเสนอผลงานในแต่ละด้าน ประกอบด้วย

  1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เสนอผลงาน ด้านสาธารณสุข โครงการ “การบริหารจัดการด้านสาธารณสุขแบบบูรณาการของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต”
  2. เทศบาลเมืองกะทู้ เสนอผลงาน ด้านการศึกษา โครงการ “โรงเรียนพระราชทาน”
  3. เทศบาลตำบลฉลอง เสนอผลงาน ด้านการศึกษา โครงการ “การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach) ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฉลอง”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.