อบจ.ภูเก็ต มีมติเห็นชอบ สมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ข่าว ภูเก็ต

อบจ.ภูเก็ต มีมติเห็นชอบ สมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุม การสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี นายไพฑูลย์ ศิลปวิสุทธิ์, นายปิยเดช เชื้อฉลาด และนายนิวิฐ อุ๋ยชินกรรม ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายหัตถ์ กตัญชลีกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักการช่าง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.ภูเก็ต

นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้กล่าวถึงรายละเอียดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ) ซึ่งเป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่งทรงพระเนตรยาวไกลโดยที่พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงให้ความสำคัญและเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และประเด็นต่อมาคือ กล่าวถึงขั้นตอนการรับสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น” ซึ่งแนวทางการดำเนินงานฐานรากทรัพยากรท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจและเห็นความสำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร ให้ร่วมคิดร่วมปฏิบัติจนเกิดประโยชน์จนถึงมหาชนชาวไทยและเพื่อให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากรสื่อกันได้ทั่วประเทศ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและสถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งในที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการรับการพิจารณาตอบรับการเป็นสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถิ่น”

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.