ประชุมสัมมนา ออกแบบทางแยกต่างระดับ แยกท่าเรือ
ข่าว ภูเก็ต

ประชุมสัมมนา ออกแบบทางแยกต่างระดับ แยกท่าเรือ

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายทิวัตถ์ สีดอกบวบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายนพพันธ์ สืบศักดิ์ สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 5 นายเสริฐ ทองดี สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 7 และนายสัญญพงศ์ สมบัติทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง สำนักช่าง อบจ. เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ (สัมมนาครั้งที่ 1) โครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) โดยมี นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

ปัจจุบันทางแยกบริเวณจุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) เป็นจุดทางแยกที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น และเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากเป็นทางหลวงสายหลักที่ใช้ในการเดินทางและการขนส่งสินค้าภายในจังหวัดภูเก็ต และมีการจัดการจราจรในลักษณะวงเวียน ทำให้เกิดความไม่สะดวก และการล่าช้าในการเดินทาง อีกทั้งทางหลวงสายนี้ ยังมีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ในการขยายถนน ดังนั้น การปรับปรุงทางแยกต่างระดับ จะช่วยบรรเทาปัญหาดังกล่าว ทำให้สามารถเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากขึ้น เพื่อให้การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง เป็นไปตามนโยบายและแผนโครงการก่อสร้างของกรมทางหลวง การออกแบบปรับปรุงทางแยกต้องมีการสำรวจและวิเคราะห์วิศวกรรมอย่างละเอียด ประกอบกับในบริเวณพื้นที่โครงการมีแหล่งโบราณสถานอยู่ในระยะ 1 กิโลเมตร สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวง จึงได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 4 บริษัท ให้ดำเนินการศึกษางานด้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบรายละเอียดโครงการสำรวจและออกแบบทางแยกต่างระดับ จุดตัดทางหลวงหมายเลข 402 กับทางหลวงหมายเลข 4027 (แยกท่าเรือ) รวมทั้งจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตลอดจนดำเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนควบคู่ไปกับการศึกษาด้านอื่นๆ เพื่อให้การพัฒนาเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยที่สุด

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจราจรและการขนส่ง ให้สามารถเดินทางได้สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงในอนาคต พร้อมเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่ง ซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศ ลดปัญหาการจราจรติดขัดในชั่วโมงเร่งด่วน ยกระดับความปลอดภัยในการสัญจร และพัฒนาคุณภาพการให้บริการของระบบทางหลวงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.